Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Siepraw, położonej w Sieprawiu, oznaczonej w ewidencji geodezyjnej numerem działki 726/1.Komisja przetargowa powołana Zarządzeniem wewnętrznym  Nr 30/15 Wójta Gminy Siepraw z dnia 17 września 2015 r. do przeprowadzania przetargów na sprzedaż nieruchomości gminnych w składzie:

  •     Pan Szuperski Andrzej - Radca Prawny Urzędu Gminy - Przewodniczący Komisji
  •     Pan Baran Michał Sekretarz Gminy – Z-ca Przewodniczącego Komisji
  •     Pani Chorobik Barbara – inspektor - członek Komisji


w dniu 17 maja 2018 r, godz. 11:00 po otrzymaniu  zgłoszenia z dnia 10.05.2018 r. do uczestnictwa w przetargu ustnym ograniczonym wyznaczonym na dzień 21 maja 2018 r., nieruchomości stanowiącej własność Gminy Siepraw, położonej w Sieprawiu, oznaczonej w ewidencji geodezyjnej numerem działki 726/1,  zakwalifikowała do uczestnictwa w przetargu:

  • Spółka Z57 INVEST Sp. z o.o. Sp. komandytowa dawniej Pernal i Partnerzy Sp. komandytowa ul. Zawiła 57, 30-390 Kraków.

Zgodnie z treścią ogłoszenia Wójta Gminy Siepraw  z dnia 16 kwietnia  2018 r. o w sprawie ogłoszenia o przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Siepraw, położonej w Sieprawiu, oznaczonej w ewidencji geodezyjnej numerem działki 726/1 wyznaczonego  na dzień 21 maja 2018 r. na godz.1000, Spółka Z57 INVEST Sp. z o.o. Sp. komandytowa dawniej Pernal i Partnerzy Sp. komandytowa w dniu 10.05.2018 r. złożyła w tut. Urzędzie pisemne zgłoszenie wymagane w ogłoszeniu do uczestnictwa w przetargu.

Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostaje wywieszona w siedzibie Urzędu Gminy Siepraw, 32-447 Siepraw ul. Kawęciny 30 na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Gminy Siepraw oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Siepraw.

 Siepraw, dnia: 17.05.2018r.Przewodniczący Komisji przetargowej
  /-/ Andrzej Szuperski