Zapraszamy wszystkich przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych i gimnazjum, z terenu Gminy Siepraw do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pn. „Akcja segregacja”.
Konkurs ma na celu:

  • rozwijanie świadomości ekologicznej,
  • wykształcenie u dzieci i młodzieży prawidłowych zachowań i nawyków w zakresie segregacji śmieci,
  • zwiększenie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów komunalnych.

Prace powinny zostać oddane wychowawcom klas, a następnie przekazane przez szkołę na adres Urzędu Gminy Siepraw, 32-447 Siepraw, ul. Kawęciny 30, pokój nr 28,  w terminie do 20 listopada 2018r.
Każda praca na odwrocie powinna być opisana w następujący sposób: imię nazwisko autora, adres autora, grupa wiekowa (należy wskazać numer klasy lub przedszkole), nazwa szkoły. Do tyłu pracy należy trwale dołączyć wypełnioną kartę zgłoszenia.


Szczegóły konkursu i regulamin dostępne w załączniku.

Konkurs plastyczny realizowany jest w ramach projektu nr RPMP.05.02.02-12-0517/17, pn. „Budowa PSZOK w Sieprawiu”, objętego dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5 Ochrona środowiska, Działanie 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami – SPR.