W związku ze zgłoszeniami i interwencjami zaniepokojonych mieszkańców regularnym zanieczyszczeniem potoku Lenczówka przez świątnicką oczyszczalnię przedstawiamy chronologię wydarzeń i działań Urzędu Gminy Siepraw w tym temacie:
 
1. W związku z informacją, która pojawiła się w dniu 16.10.2018 r. na profilu Facebook Kandydata na Wójta Gminy Siepraw Urząd Gminy Siepraw podjął pisemną interwencję w tym samym dniu u Burmistrza Świątnik Górnych w związku z prawdopodobnym pochodzeniem zanieczyszczeń ze znajdującej się przy granicy Gminy Siepraw świątnickiej oczyszczalni ścieków oraz wystosował pismo w trybie pilnym do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z wnioskiem o natychmiastową kontrolę jakości wody w potoku, załączając wyniki badań z dnia 27.08.2018 r. Urząd Gminy podjąłby interwencję znacznie wcześniej gdyby ówczesny Wiceprzewodniczący Rady Gminy, posiadając wyniki badań od 31.08.2018 r. przekazał je do tut. Urzędu, zarządcy potoku (PGW Wody Polskie) lub instytucji kontrolnych zaraz po otrzymaniu z laboratorium.
 
2. WIOŚ Kraków przeprowadził wizję terenową i oględziny potoku Lenczówka na granicy gmin dopiero 07.11.2018 , zlokalizowano źródło zanieczyszczenia – wylot ścieków z świątnickiej oczyszczalni, pobrano próbki wody z potoku. W wizji uczestniczyli pracownicy Urzędu Gminy Siepraw.
 
3. WIOŚ Kraków przekazał Urzędowi Gminy Siepraw sprawozdanie z badań wód potoku Lenczówka 17.12.2018, a następnie odpowiedział pisemnie 27.12.2018 na pismo UG Siepraw.  Sprawozdanie potwierdza, że ścieki są oczyszczone niewystarczająco i nie spełniają warunków jakościowych określonych w pozwoleniu wodnoprawnym dla tej oczyszczalni. Przekroczenia dotyczy wskaźników BZT5 o 51,4 mg O2/l, ChZT o 106 mg Os/l, zawiesiny ogólne - przekroczenie o 67 mg/l (dla próbek jednorazowych). WIOŚ poinformował o planowanej na styczeń 2019 kontroli oczyszczalni w Świątnikach.
 
4. 9.01.2019 UG Siepraw wystosował pismo do pani Burmistrz Miasta i Gminy Świątniki Górne w związku z powtarzającym się zanieczyszczeniem potoku płynącego przez Siepraw od strony Gminy Świątniki Górne, gdzie zwrócono się o udzielenie informacji czy zostały podjęte działania w celu wyeliminowywania zanieczyszczenia i dostosowania funkcjonalności oczyszczalni do standardów zgodnych w wymogami ochrony środowiska, a jeśli tak, to jakie.  
 
5. 18.02.2019 Burmistrz Świątnik Górnych odpowiedziała na pismo, w którym poinformowała, że oczyszczalnia jest instalacją przestarzałą , której wydajność z każdym rokiem maleje i że działanie jej jest poprawne i zazwyczaj nie przekraczała wartości wskaźników zanieczyszczeń określonych w pozwoleniu wodno-prawnym, zostały podjęte działania mające na celu wyeliminowanie nieprawidłowości.
 
6. 7.03.2019 Urząd Gminy Siepraw przekazał informację Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej z Myślenic (gdzie z kolei interweniowali mieszkańcy Sieprawia) do WIOŚ Kraków o niezwłoczne podjęcie czynności mających na celu sprawdzenia jakości wody powierzchniowej w potoku Lenczówka.
 
7. 3.04.2019 WIOŚ przekazał do UG Siepraw informację o wynikach kontroli ścieków w Świątnikach Górnych w związku ze zgłoszoną interwencją mieszkańców Sieprawia. WIOŚ przeprowadził kontrolę oczyszczalni w Św. Górnych w okresie 12.03.2019 r. - 28.03.2019 r. i ustalił, że pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie oczyszczonych ścieków z oczyszczalni do potoku Lenczówka  ważne było do 01.02.2019 r., UMiG Świątniki Górne złożył wniosek o nowo pozwolenie. Analiza jakości ścieków przeprowadzona w ramach badań automonitoringowych wykazała że w IV kw. 2018 roku nie stwierdzono przekroczeń jakości ścieków wprowadzanych do środowiska. W trakcie kontroli w dniu 12.03.2019 r. i 20.03.2019 r. stwierdzono że urządzenia oczyszczalni pracowały zgodnie ze swoim przeznaczeniem. W dniu 12.03.2019 ścieki na wylocie były mętne, strumień ścieków oczyszczonych w odbiorniku zaznaczał się odmienną barwą. Natomiast w dniu 20.03.2019 r. ścieki na wylocie do odbiornika były klarowne o beżowej barwie i lekko pieniły się, oczyszczone ścieki dużym strumieniem wpływały do cieku o bardzo małym przepływie co spowodowało, że poniżej  wlotu ścieków ciek wodny stanowił prawie w całości strumień ściekowy. Przy wylocie wyczuwalny był charakterystyczny zapach ścieków. WIOŚ informuje dalej o przeciążeniu hydraulicznym oczyszczalni co prowadzi do zmniejszenia efektywności jej pracy i okresowym zanieczyszczaniu odbiornika ścieków czyli potoku Lenczówka oraz że zwiększą nadzór kontrolny na tą oczyszczalnią.
 
8. 23.04.2019 UG Siepraw skierował pismo do WIOŚ (do wiadomości do UMiG Świątniki Górne, UMiG Skawina oraz ZWiK Spółka z o.o. w Skawinie) w związku z brakiem poprawy sytuacji po kontrolach Inspektoratu oraz w związku z kolejnymi, licznymi interwencjami mieszkańców Gminy Siepraw kierowanymi do tut. urzędu w sprawie notorycznego zatruwania strumienia płynącego wzdłuż ulicy Królewskiej w Sieprawiu przez ścieki wpuszczane tam z oczyszczalni w Świątnikach Górnych.
 
GPiŚ.604.7.2018                                                                                                                                                        Siepraw, dnia 23 kwietnia 2019 r.
 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
w Krakowie
Plac Szczepański 5
31-011 Kraków
 
Dotyczy sprawy: WI.7024.1.91.2018.EM
 
W związku z brakiem poprawy sytuacji po kontrolach Inspektoratu oraz w związku z kolejnymi, licznymi interwencjami mieszkańców Gminy Siepraw kierowanymi do tut. urzędu w sprawie notorycznego zatruwania strumienia płynącego wzdłuż ulicy Królewskiej w Sieprawiu przez ścieki wpuszczane tam z oczyszczalni w Świątnikach Górnych (skargi na straszny fetor oraz zły stan wód potoku Lenczówka) zwracamy się o podjęcie natychmiastowych działań w celu wyeliminowania zanieczyszczenia przedmiotowego potoku płynącego przez Gminę Siepraw oraz ostateczne załatwienia sprawy.
Wszelkie dotychczasowe działania oraz interwencje, zarówno Inspektoratu, jak i Urzędu Gminy Siepraw, nie przyniosły poprawy stanu oczyszczania ścieków w oczyszczalni w Świątnikach Górnych. Sprawa jest pilna z kilku względów, jak chociażby zagrożenie sanitarne i epidemiologiczne dla okolicznych mieszkańców, czy też zagrożenie dla środowiska przyrodniczego. Bardzo ważny jest również aspekt włączenia całego dorzecza rzeki Skawinki, a więc i zatruwanego potoku, do strefy ochrony pośredniej ujęcia wody dla Skawiny (Rozporządzenie Nr 2/2011 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej W Krakowie z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej dla ujęcia wody powierzchniowej w km 5+500 rzeki Skawinki w miejscowości Skawina, gmina Skawina, powiat krakowski, które m. in zabrania „wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, poza oczyszczonymi wodami opadowymi i roztopowymi, o których mowa w art. 9 pkt 14 lit. c ustawy Prawo wodne;”).
Pod adresem http://www.siepraw.dbv.pl/news.php?readmore=1650 znajduje się artykuł w serwisie Siepraw-Info, który ukazał się dnia 21 kwietnia br. wraz z dokumentacją fotograficzną i video, obrazujący powyżej opisaną sytuację zatruwania potoku Lenczówka, który potwierdza bardzo zły stanu wód powierzchniowych w tym rejonie.
Prosimy o potraktowanie sprawy jako pilnej.  
 
Z up. Wójta
Michał Baran
Sekretarz Gminy
(podpisano elektronicznie)

 
 
9. 24.04.2019 – Wójt Gminy Siepraw rozmawiał telefonicznie z Zastępcą Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska Ryszardem Listwanem, który przebywa na urlopie i dlatego polecił zadzwonić na numer alarmowy WIOŚ z prośbą o natychmiastową interwencję ekipy dyżurującej. Z informacji uzyskanych z WIOŚ kontrola odbyła się w tym samym dniu w godzinach popołudniowych. UG Siepraw zwrócił się do WIOŚ o udostępnienie wyników kontroli.
 
10. 24.04.2019 Wójt Gminy Siepraw Siepraw skierował pismo do Burmistrz Świątnik Górnych, z propozycja skutecznego rozwiązania sprawy ze strony Gminy Siepraw:
 
GPiŚ.604.7.2018                                                                                                                                                         Siepraw, dnia 24 kwietnia 2019 r.
 
Szanowna Pani
Małgorzata Duży
Burmistrz Miasta i Gminy Świątniki Górne
ul. Kazimierza Bruchnalskiego 36
32-040 Świątniki Górne
 
W ślad za pismami znak: GPiŚ.604.7.2018 z dnia 9 stycznia 2019 r. oraz z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie zatruwania strumienia płynącego wzdłuż ulicy Królewskiej w Sieprawiu przez ścieki wpuszczane tam z oczyszczalni w Świątnikach Górnych oraz w związku z uzyskaną od Państwa pisemną informacją (pismo znak: KG.7021.13.2018 z dnia 11.02.2019 r.) o planowanej likwidacji oczyszczalni  zwracam się do Państwa z propozycją przyłączenia mieszkańców Gminy Świątniki Górne do oczyszczalni ścieków w Sieprawiu na stałe lub do czasu wykonania planowanej przez Państwa inwestycji <<Przebudowy oczyszczalni na przepompownię obejmującej wybudowanie rurociągu tranzytowego do Krakowa i pompowanie ścieków do Krakowa>>.
Bardzo prosimy o pilne i poważne rozważenie powyższej propozycji, ponieważ permanentne zanieczyszczanie potoku Lenczówka ma niewątpliwie negatywny wpływ na  środowisko, zdrowie ludzi i wizerunek naszych samorządów.
Wprowadzanie praktycznie nieoczyszczonych ścieków do środowiska może być szkodliwe dla zdrowia i życia ludzkiego oraz jest niedopuszczalne prawem, co m.in. wynika z Rozporządzenia Nr 2/2011 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej W Krakowie z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej dla ujęcia wody powierzchniowej w km 5+500 rzeki Skawinki w miejscowości Skawina, gmina Skawina, powiat krakowski, które zabrania „wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, poza oczyszczonymi wodami opadowymi i roztopowymi, o których mowa w art. 9 pkt 14 lit. c ustawy Prawo wodne;”.
Kolejnym negatywnym aspektem zatruwania potoku jest wpływ na faunę i florę cieku i okolicznych terenów gdzie występują liczne chronione gatunki płazów, gadów, ptaków i ssaków korzystających z tych wód.
Wreszcie niebagatelne znaczenie ma aspekt wizerunkowy dla naszych gmin oraz obniżenie wartości terenów rekreacyjnych ważnych dla mieszkańców i turystów (skała i las „Kopytko”). Mieszkanie w pobliżu potoku Lenczówka czy też korzystanie ze ścieżek spacerowych wzdłuż niego w powyżej opisanej sytuacji staje się niemożliwe ze względu na fetor oraz wyglądu cieku pełnego szlamu oraz brudnej piany.
Gmina która jest powołana z mocy prawa do chronienia zasobów naturalnych i środowiska przyrodniczego, zdrowia i życia człowieka, a także kontrolowania przestrzegania prawa w tym zakresie przez mieszkańców nie może negatywnie oddziaływać na to środowisko. Sytuacja jaka ma miejsce na oczyszczalni ścieków w Świątnikach Górnych, która trwa od miesięcy, jeżeli nie od lat, jest niedopuszczalna i wymagająca natychmiastowego rozwiązania.  Stąd nasza propozycja podłączenia kanalizacji z terenu  Gminy Świątniki Górne do oczyszczalni ścieków w Sieprawiu. Wydaje się, że  jest to rozwiązanie najbardziej racjonalne, najtańsze i mogące poprawić sytuację w krótkim czasie.
Ponadto realizacja inwestycji z udziałem środków europejskich obliguje beneficjentów tych środków, a więc i Państwa, do spełniania określonych wymogów odnośnie efektu końcowego przedsięwzięć w zakresie ochrony środowiska. Realizacja przez Państwa choćby projektu „Zabezpieczenie Przed Zanieczyszczeniem Chronionego Ujęcia Wody Pitnej Dla Skawiny Przez Budowę Kanalizacji Sanitarnej W Gminie Świątniki Górne” jak sama nazwa wskazuje powinna skutkować ochroną, a nie zatruwaniem źródła wody pitnej dla Skawiny. W spełnieniu  wymogów zawartych w tym projekcie pomoże podłączenie się tej kanalizacji do oczyszczalni w Sieprawiu.
Proszę o pilne spotkanie w tej niecierpiącej zwłoki sprawie.
 
Z poważaniem
 
Wójt Gminy Siepraw
Tadeusz Pitala
(podpisano elektronicznie).

 
11. 24-25.04.2019 Wójt Gminy Siepraw rozmawiał telefonicznie z Panią Burmistrz Świątnik Górnych, która poinformowała, że są podejrzenia nielegalnego zrzucania ścieków przez wozy asenizacyjne (prywatnych przedsiębiorców) do studzienki rewizyjnej rurociągu, już poza oczyszczalnią, co może powodować duże zanieczyszczenie szlamem i powodować nieprzyjemny zapach. Studzienka została zabezpieczona przed przyszłym nielegalnym zrzutem ścieków. Wg informacji Pani Burmistrz zleciła swoim służbom czyszczenie potoku z zanieczyszczeń.
 
Wójt Gminy Siepraw spotykał się i rozmawiał telefonicznie wiele razy z Panią Burmistrz Świątnik Górnych – interweniując w sprawie zanieczyszczania potoku przez oczyszczalnię, czy też oferując podłączenie kanalizacji do sieprawskiej oczyszczalni, która funkcjonuje prawidłowo i ma wolne moce przerobowe. Z informacji UG Siepraw wynika, że podłączenie kanalizacji ze Świątnik wymagałoby wykonania niecałego kilometra rurociągu tłocznego.
 
W przypadku dalszego zanieczyszczania nieoczyszczonymi ściekami potoku Lenczówka UG Siepraw zleci własne badania i w przypadku utrzymywania się sytuacji z ostatnich miesięcy rozważy skierowanie sprawy do organów ścigania.