Serdecznie zapraszamy grupy przedszkolne i szkolne do udziału w II edycji konkursu plastycznego pn. „I Ty możesz walczyć ze smogiem”. Pracę należy wykonać w formie gazetki klasowej o tematyce dotyczącej emisji zanieczyszczeń do powietrza. Konkurs organizowany jest w ramach realizacji projektu pn. „Poprawa jakości powietrza w Gminie Siepraw poprzez wymianę niskosprawnych palenisk na piece gazowe.” Głównym celem konkursu jest rozwijanie świadomości ekologicznej, wykształcenie u dzieci i młodzieży prawidłowych zachowań i nawyków, poszerzenia wiedzy związanej z tematyką emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz sposobami na jej ograniczenie. Konkurs poprzedzony będzie zajęciami tematycznymi prowadzonymi w trakcie lekcji wychowawczych.
Prace powinny zostać przekazane do sekretariatu szkoły w terminie do 18 marca 2019 roku. Każda praca na odwrocie powinna być opisana w następujący sposób: nazwa szkoły, grupa wiekowa, imiona i nazwiska autorów, wypełnione karty zgłoszenia autorów prac.
Przystępując do konkursu i akceptując regulamin uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego w Karcie Zgłoszenia danych osobowych (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do regulaminu). W imieniu osób niepełnoletnich zgody udzielają rodzice lub opiekunowie prawni. Regulamin konkursu wraz z załącznikiem zamieszczony jest poniżej. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej Urzędu Gminy Siepraw  do dnia 25 marca 2019 roku.