Zarządzenie nr  7/18 Wójta Gminy Siepraw z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Siepraw przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 zm. poz. 1000, 1349 i poz. 1432), art. 13 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2 oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204), uchwały Nr XXX/251/13 Rady Gminy Siepraw z dnia 25 września 2013r. w sprawie zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania (Dz. Urz. Woj. Mał. Nr 524, poz. 3409 zm. Dz. Urz. Woj. Mał. z 2010 r. Nr 111, poz. 723), Uchwały Nr II/18/18 Rady Gminy Siepraw z dnia 3 grudnia 2018 roku w sprawie zgody na oddanie w najem części nieruchomości gminnej dotychczasowemu najemcy na czas nieoznaczony oraz zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy oraz Uchwały Nr II/19/18 Rady Gminy Siepraw z dnia 3 grudnia 2018 roku w sprawie zawarcia umowy najmu pomieszczenia w budynku stanowiącym własność Gminy Siepraw, usytuowanym przy ul. Jana Pawła II 38 w Sieprawiu na czas nieoznaczony z dotychczasowym najemcą oraz zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy, Wójt Gminy Siepraw zarządza, co następuje:


§ 1. 1. Przeznacza się do oddania w najem, w trybie bezprzetargowym dotychczasowemu Najemcy, części nieruchomości będącej własnością Gminy, w celu posadowienia lub zawieszenia tablicy reklamowej.
2. Przeznacza się do oddania w najem, w trybie bezprzetargowym dotychczasowemu Najemcy – pomieszczenia w budynku, stanowiącym własność Gminy Siepraw, usytuowanym na działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 1449 w Sieprawiu przy  ul. Jana Pawła II Nr 38.
3. Ustala się wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem obejmujący nieruchomości określone w ust. 1 i ust. 2 w brzmieniu jak załącznik do niniejszego zarządzenia.


§ 2. 1. Postanawia się podać do publicznej wiadomości wykaz, o którym mowa w § 1 ust. 3 przez wywieszenie wykazu na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Siepraw na okres 21 dni oraz zamieszczenie wykazu na stronie internetowej Gminy Siepraw.
2. Informację o wywieszeniu wykazu publikuje się w prasie.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.