Zarządzenie Nr 24/19 Wójta Gminy Siepraw z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości stanowiących własność Gminy Siepraw do sprzedaży i podania do publicznej wiadomości wykazu tych nieruchomości.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994; zm. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432 i poz. 2500) art. 13 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2 i art. 37 ust 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204; zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1509, z 2018 r. poz. 2348 oraz z 2019 r. poz. 270) oraz uchwały Nr XXX/252/13 Rady Gminy Siepraw z dnia 25 września 2013 r. w sprawie zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości gminnych, uchwały Nr XXIX/244/13 Rady Gminy Siepraw z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej, uchwały Nr XXX/253/13 Rady Gminy Siepraw z dnia 25 września 2013 r. w sprawie zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości gminnych, uchwały Nr XXII/152/08 z dnia 12 sierpnia 2008r. w sprawie zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Siepraw, Wójt Gminy Siepraw zarządza, co następuje:

§ 1.1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:

a) niezabudowane nieruchomości położone w Sieprawiu, objęte KW KR1Y/00040971/0, oznaczone numerami działek;

  • 2743/1 o pow. 0,0773 ha;
  • 2743/2 o pow. 0,0935 ha;
  • 2743/3 o pow. 0,1043 ha;
  • 2743/5 o pow. 0,0823 ha;

b) niezabudowane nieruchomości położone w Sieprawiu, objęte KW KR1Y/00044180/6, oznaczone numerami działek:

  • 742/5 o pow. 0,1438 ha wraz z 1/8 udziału we współwłasności działki nr 742/4;
  • 742/6 o pow. 0,0615 ha wraz z 1/8 udziału we współwłasności działki nr 742/4;
  • 742/7 o pow. 0,0648 ha wraz z 1/8 udziału we współwłasności działki nr 742/4;
  • 742/8 o pow. 0,0613 ha wraz z 1/8 udziału we współwłasności działki nr 742/4;

c) niezabudowaną nieruchomość położoną w Zawadzie (Gmina Myślenice), objęte KW KR1Y/00076575/5, oznaczoną numerem działki 638 o pow. 0,3500 ha.

2. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2. Postanawia się podać do publicznej wiadomości wykaz, o którym mowa w § 1 ust. 2 przez wywieszenie wykazu na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Siepraw na okres 21 dni oraz zamieszczenie wykazu na stronie internetowej Gminy Siepraw. Informację o wywieszeniu wykazu publikuje się w prasie .

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.