Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506)  art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 1, art. 40 ust. 1 pkt. 1, art. 67 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.  Dz. U. z 2018 r. poz. 2204; zm.: z 2017 r. poz. 1509, z 2018 r. poz. 2348 oraz z 2019 r. poz. 270, poz. 492 i poz. 801) orazuchwał Rady Gminy Siepraw w sprawie zgody na sprzedaż nieruchomości gminnych: Nr XXII/152/08 z dnia 12 sierpnia 2008 r., Nr XXIX/244/13 z dnia 28 sierpnia 2013 r., Nr XXX/252/13 z dnia 25 września 2013 r., zarządzam, co następuje:

§ 1

Postanawiam ogłosić przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Siepraw i udziałów Gminy Siepraw we współwłasności nieruchomości jak załącznik do Zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Zarządzenia nr 65/19 Wójta Gminy Siepraw  z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Siepraw.


WÓJT GMINY SIEPRAW OGŁASZA PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność i współwłasność Gminy Siepraw:

 1. Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Sieprawiu (Gmina Siepraw), oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 2743/5 o powierzchni 0,0823 ha, objętej Księgą Wieczystą Nr KR1Y/00040971/0.

1.1. Działka położona w miejscowości Siepraw przy ul. Zarusinki, ok. 1,5 km od centrum miejscowości. Bezpośrednie otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa oraz tereny zielone rolne. Dojazd do nieruchomości drogą publiczną powiatową o nawierzchni asfaltowej (ul. Zarusinki).

Działka nr 2743/5 o powierzchni 0,0823 ha, wg rejestru gruntów w całości użytkowana jako pastwisko trwałe klasy III. Kształt zbliżony do trójkąta prostokątnego o podstawie długości ok. 21-22m i wysokości ok.65-66 m. Teren o niewielkim, pomijalnym stopniu nachylenia. Działka w całości porośnięta nieurządzoną zielenią trawiastą, brak ogrodzenia i elementów trwałego zagospodarowania.

Dostęp do sieci infrastruktury technicznej dobry - sieć wodociągowa, gazowa przebiegają przez zachodni skraj działki, sieć energetyczna i kanalizacji sanitarnej na działkach sąsiednich w zasięgu do 20-30 m.

1.2. Według obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Siepraw zatwierdzonego uchwałą Nr XXIV/208/13 Rady Gminy Siepraw z dnia 10 kwietnia 2013r., zmienionego uchwałami : Nr XXVIII/247/17 z dnia 5 października 2017 r. (opublikowaną w Dz. Urz. Woj. Małop. z 2017 r. poz. 6450 z dnia 12 października 2017), Nr XXX/285/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. (opublikowaną w Dz. Urz. Woj. Małop. z 2018 r. poz. 426 z dnia 12 stycznia 2018 r.), Nr XXXIV/339/18 z dnia 20 września 2018r ( opublikowaną w Dz. Urz. Woj. Małop. z 2018 r. poz. 6488 z dnia 1 października  2018 r), nr XXX/285/17 Rady Gminy Siepraw z dnia 28 grudnia 2017r. (opublikowaną w Dz. Urz. Woj. Małop. poz. 426 z dnia 12 stycznia 2018r.) nieruchomość znajduje się w całości  w terenie oznaczonym symbolem  S/16U– tereny zabudowy usługowej o charakterze komercyjnym  z podstawowym przeznaczeniem pod obiekty i urządzenia usług o charakterze komercyjnym wraz z parkingami w wielkościach dostosowanych do potrzeb i wskaźników związanych z rodzajem prowadzonej działalności oraz w granicy terenu strefy ochronnej dla  ujęcia wody powierzchniowej z rzeki Skawinki zlokalizowanego w miejscowości Skawina.

1.3. Gmina Siepraw jest właścicielem w/w nieruchomości na podstawie decyzji Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie  Znak; GG-II.7242/I/15/5/91/MA z dnia 29.04.1991 r. i umowy zamiany z dnia 2.04.2013 r. Rep. A Nr 1539/2013 sporządzonej w Kancelarii Notarialnej Sławomira Skiby.

1.4. Nieruchomość jest przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego i jest objęta wykazem nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dnia 7 stycznia 2019 r. (Zarządzenie Nr 24/19 Wójta Gminy Siepraw).

1.5. W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym w wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, ogłoszonym zarządzeniem Wójta Gminy Siepraw nr 24/19 z dnia 7 stycznia 2019 r., dotyczącym w/w nieruchomości, nie wpłynęły żadne wnioski od osób, którym przysługiwałoby  pierwszeństwo w jej nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.). Wykaz tej nieruchomości podany został do publicznej wiadomości  w okresie od dnia 14 lutego 2019 r. do dnia 7 marca  2019 r.

1.6.  Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań, których przedmiotem byłaby niniejsza nieruchomość.

1.7.  Cena wywoławcza nieruchomości: 77 000  zł brutto.

1.8.   Przetarg odbędzie się w dniu 24 czerwca 2019 r. (poniedziałek) o godz. 09.30, w Urzędzie Gminy Siepraw, adres 32-447 Siepraw ul. Kawęciny 30, sala obrad.

1.9.  Wysokość Wadium: 10 000 zł

1.10.  Termin wniesienia Wadium do dnia 18 czerwca 2019 r.

1.11.   Pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości został przeprowadzony w dniu 13 maja 2019r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

1.12.   Pozostałe warunki przetargu patrz pkt. 6 ogłoszenia.

1.13.   W załączeniu mapa poglądowa działki nr 2743/5 w Sieprawiu.


2. Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w Sieprawiu (Gmina Siepraw), oznaczonej w ewidencji geodezyjnej numerem działki 742/6 o powierzchni 0,0615 ha, objętej Księgą Wieczystą Nr KR1Y/00044180/6, wraz z 1/8 udziału we współwłasności działki 742/4 o powierzchni 0,0808 ha, objętej Księgą Wieczystą Nr KR1Y/00084981/3.

2.1. Działka nr 742/6 wg rejestru gruntów użytkowana jako grunt orny klasy IIIb (0,0447 ha) oraz łąka trwała klasy III ( 0,0168). Kształt regularny, prostokąt o szerokości ok 21 m oraz długości ok. 29m – korzystny do zagospodarowania. Teren działki lekko nachylony w kierunku północno - wschodnim. Działka w całości porośnięta nieurządzoną zielenią trawiastą, brak ogrodzenia i elementów trwałego zagospodarowania.  Dostęp do sieci infrastruktury technicznej przeciętny, sieci wodociągowa i kanalizacyjna znajdują się w zasięgu 20 – 40m, sieci energetyczna i gazowa znajdują się w zasięgu 40 -60 m.

2.2. Działka 742/4 wydzielona pod drogę wewnętrzną dla przylegających do niej działek 742/5,  742/6,  742/7,  742/8  742/9, 742/10,  742/11, 742/12  na długość 160 m szerokość  5 m. Kształt regularny, stanowi grunt orny klasy IIIb (0,0700 ha) i pastwisko trwałe klasy III (0,0108 ha).  Droga nie jest urządzona. Gmina posiada w w/w nieruchomości udział własności 4/8. Pozostałe udziały mają właściciele działek 742/9, 742/10, 742/11, 742/12.

2.3. Dojazd do działki 742/6 zapewniony będzie z drogi powiatowej ustanowioną przez Gminę służebnością przechodu i przejazdu, całą długością i szerokością  działki 742/3 oraz poprzez współwłasność działki 742/4  (na długości ok. 140 m po działce 742/4). Wjazd po działce 742/3 do działki 742/4 zostanie urządzony przez Gminę.

2.4. Według obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Siepraw zatwierdzonego uchwałą Nr XXIV/208/13 Rady Gminy Siepraw z dnia 10 kwietnia 2013 r., zmienionego uchwałą nr XXX/285/17 Rady Gminy Siepraw z dnia 28 grudnia 2017 r. (opublikowaną w Dz. Urz. Woj. Małop. poz. 426 z dnia 12 stycznia 2018 r.):

-  działka nr 742/6 znajduje się w terenie oznaczonym symbolem  S/13MN1– tereny zabudowy jednorodzinnej intensywnej. realizowanej w formie budynków wolnostojących i bliźniaczych  oraz w granicy terenu strefy ochronnej dla ujęcia wody powierzchniowej z rzeki Skawinki zlokalizowanego w miejscowości Skawina

-  działka nr 742/4 znajduje się  w terenie oznaczonym symbolem  S/13MN1 -  tereny zabudowy jednorodzinnej intensywnej. realizowanej w formie budynków wolnostojących i bliźniaczych  oraz w granicy terenu strefy ochronnej dla ujęcia wody powierzchniowej z rzeki Skawinki zlokalizowanego w miejscowości Skawina;

2.5. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań, których przedmiotem byłaby niniejsza nieruchomość.

2.6.  Cena wywoławcza nieruchomości wraz z udziałem 1/8 we współwłasności działki nr 742/4   i jednorazowym wynagrodzeniem za służebność po działce nr 742/3: 71 000 zł brutto (w tym wynagrodzenie za służebność 1 107 zł).

2.7. Przetarg odbędzie się w dniu 24 czerwca 2019r. (poniedziałek) o godz. 10.00    w Urzędzie Gminy Siepraw, adres 32-447 Siepraw ul. Kawęciny 30, sala obrad.

2.8.   Wysokość Wadium:  7 100 zł

2.9. Termin wniesienia Wadium do dnia 18 czerwca 2019r.

2.10. Pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości został przeprowadzony w dniu 13 maja 2019r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

2.11. Pozostałe warunki przetargu patrz pkt. 6 ogłoszenia.

2.12. Dodatkowe informacje ujęte są w  pkt. 5 niniejszego ogłoszenia.


3.  Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w Sieprawiu (Gmina Siepraw), oznaczonej w ewidencji geodezyjnej numerem działki 742/7 o powierzchni 0,0648 ha, objętej Księgą Wieczystą Nr KR1Y/00044180/6, wraz z 1/8 udziału we współwłasności działki 742/4 o powierzchni 0,0808 ha, objętej Księgą Wieczystą Nr KR1Y/00084981/3.

3.1. Działka 742/7 wg rejestru gruntów w całości użytkowana jako grunt orny klasy IIIb. Kształt regularny, prostokąt o szerokości ok 22m oraz długości ok. 29 m – korzystny do zagospodarowania. Teren działki lekko nachylony w kierunku północno - wschodnim.  Działka w całości porośnięta nieurządzoną zielenią trawiastą, brak ogrodzenia i elementów trwałego zagospodarowania. Dostęp do sieci infrastruktury  technicznej przeciętny, przez teren działki w jej centralnej części przechodzi sieć kanalizacji sanitarnej, sieć energetyczna, wodociągowa i gazowa znajdują się w zasięgu 30 – 50 m.

3.2. Działka 742/4 wydzielona pod drogę wewnętrzną dla przylegających do niej działek 742/5,  742/6,  742/7,  742/8, 742/9, 742/10, 742/11, 742/12  ma długość 160 m szerokość  5 m. Kształt regularny, stanowi grunt orny klasy IIIb (0,0700 ha) i pastwisko trwałe klasy III (0,0108 ha). Droga nie jest urządzona. Gmina posiada w w/w nieruchomości udział własności 4/8. Pozostałe udziały mają właściciele działek 742/9, 742/10, 742/11, 742/12.

3.3. Dojazd do działki 742/7 zapewniony będzie z drogi powiatowej ustanowioną przez Gminę służebnością przechodu i przejazdu, całą długością i szerokością  działki 742/3 oraz poprzez współwłasność działki 742/4  (na długości ok. 120 m po działce 742/4). Wjazd po działce 742/3 do działki 742/4 zostanie urządzony przez Gminę.

3.4. Według obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Siepraw zatwierdzonego uchwałą Nr XXIV/208/13 Rady Gminy Siepraw z dnia 10 kwietnia 2013 r., zmienionego uchwałą nr XXX/285/17 Rady Gminy Siepraw z dnia 28 grudnia 2017 r. (opublikowaną w Dz. Urz. Woj. Małop. poz. 426 z dnia 12 stycznia 2018 r.):

-  działka 742/7 znajduje się w terenie oznaczonym symbolem  S/13MN1 – tereny zabudowy jednorodzinnej intensywnej. realizowanej w formie budynków wolnostojących i bliźniaczych  oraz w granicy terenu strefy ochronnej dla  ujęcia wody powierzchniowej z rzeki Skawinki zlokalizowanego w miejscowości Skawina

-   działka nr 742/4 znajduje się  w terenie oznaczonym symbolem  S/13MN1 -  tereny zabudowy jednorodzinnej intensywnej. realizowanej w formie budynków wolnostojących i bliźniaczych  oraz w granicy terenu strefy ochronnej dla ujęcia wody powierzchniowej z rzeki Skawinki zlokalizowanego w miejscowości Skawina

3.5. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań, których przedmiotem byłaby niniejsza nieruchomość.

3.6. Cena wywoławcza nieruchomości wraz z udziałem 1/8 we współwłasności działki nr 742/4 i jednorazowym wynagrodzeniem za służebność po działce nr 742/3: 72 000 zł brutto (w tym wynagrodzenie za służebność 1 107 zł).

3.7. Przetarg odbędzie się w dniu 24 czerwca 2019r. (poniedziałek) o godz. 10.30 w Urzędzie Gminy Siepraw, adres 32-447 Siepraw ul. Kawęciny 30, sala obrad.

3.8. Wysokość Wadium:  7 200 zł

3.9. Termin wniesienia Wadium do dnia 18 czerwca 2019 r.

3.10. Pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości został przeprowadzony w dniu 13 maja 2019r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

3.11. Pozostałe warunki przetargu patrz pkt. 6 ogłoszenia.

3.12. Dodatkowe informacje ujęte są w  pkt. 5 niniejszego ogłoszenia.

4.  Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w Sieprawiu (Gmina Siepraw), oznaczonej w ewidencji geodezyjnej numerem działki 742/8 o powierzchni 0,0613 ha, objętej Księgą Wieczystą Nr KR1Y/00044180/6, wraz z 1/8 udziału we współwłasności działki 742/4 o powierzchni 0,0808 ha, objętej Księgą Wieczystą Nr  KR1Y/00084981/3.

4.1. Działka nr 742/8 wg rejestru gruntów w całości użytkowana jako grunt orny klasy IIIb. Kształt regularny, prostokąt o szerokości ok 21m oraz długości ok. 29 m – korzystny do zagospodarowania. Teren działki lekko nachylony w kierunku północno - wschodnim.  Działka w całości porośnięta nieurządzoną zielenią trawiastą, brak ogrodzenia i elementów trwałego zagospodarowania. Dostęp do sieci infrastruktury przeciętny, sieci energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna i gazowa znajdują się   w zasięgu 30 – 50 m.

4.2. Działka 742/4 wydzielona pod drogę wewnętrzną dla przylegających do niej działek 742/5,  742/6,  742/7,  742/8, 742/9, 742/10, 742/11, 742/12  ma długość 160 m szerokość  5 m. Kształt regularny, stanowi grunt orny klasy IIIb (0,0700 ha) i pastwisko trwałe klasy III (0,0108 ha). Droga nie jest urządzona. Gmina posiada w w/w nieruchomości udział własności 4/8. Pozostałe udziały mają właściciele działek 742/9, 742/10, 742/11, 742/12.

4.3. Dojazd do działki 742/8  zapewniony będzie z drogi powiatowej ustanowioną przez Gminę służebnością przechodu i przejazdu, całą długością i szerokością  działki 742/3 oraz poprzez współwłasność działki 742/4 (na długości ok. 100 m po działce 742/4) Wjazd po działce 742/3 do działki 742/4 zostanie urządzony przez Gminę.

4.4. Według obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Siepraw zatwierdzonego uchwałą Nr XXIV/208/13 Rady Gminy Siepraw z dnia 10 kwietnia 2013 r., zmienionego uchwałą nr XXX/285/17 Rady Gminy Siepraw z dnia 28 grudnia 2017 r. (opublikowaną w Dz. Urz. Woj. Małop. poz. 426 z dnia 12 stycznia 2018 r.):

-  działka 742/8 znajduje się w terenie oznaczonym symbolem S/13MN1 – tereny zabudowy jednorodzinnej intensywnej. realizowanej w formie budynków wolnostojących i bliźniaczych  oraz w granicy terenu strefy ochronnej dla  ujęcia wody powierzchniowej z rzeki Skawinki zlokalizowanego w miejscowości Skawina.

- działka nr 742/4 znajduje się  w terenie oznaczonym symbolem  S/13MN1 -  tereny zabudowy jednorodzinnej intensywnej. realizowanej w formie budynków wolnostojących i bliźniaczych  oraz w granicy terenu strefy ochronnej dla ujęcia wody powierzchniowej z rzeki Skawinki zlokalizowanego w miejscowości Skawina.

4.5. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań, których przedmiotem byłaby niniejsza nieruchomość.

4.6. Cena wywoławcza nieruchomości wraz z udziałem 1/8 we współwłasności działki nr 742/4  i jednorazowym wynagrodzeniem za służebność po działce nr 742/3: 72 000 zł brutto (w tym wynagrodzenie za służebność 1 107 zł).

4.7. Przetarg odbędzie się w dniu 24 czerwca 2019r. (poniedziałek) o godz. 11.00  w Urzędzie Gminy Siepraw, adres 32-447 Siepraw ul. Kawęciny 30, sala obrad.

4.8. Wysokość Wadium:  7 200 zł

4.9. Termin wniesienia Wadium do dnia 18 czerwca 2019 r.

4.10. Pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości został przeprowadzony w dniu 13 maja 2019r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

4.11. Dodatkowe informacje ujęte są w  pkt. 5 niniejszego ogłoszenia.

4.12. Pozostałe warunki przetargu patrz pkt. 6  ogłoszenia.

5. Dodatkowe informacje dla przetargów wymienionych w pkt. 2-4:

5.1. Działki położone są w centrum wsi Siepraw, przy ulicy Jana Pawła II i ulicy Zielonej,  w pobliżu Szkoły Podstawowej w Sieprawiu, Przedszkola w Sieprawiu, Hali sportowej  Kościoła Rzym. kat. parafialnego, budynku ośrodka zdrowia, sklepów, przystanków komunikacji publicznej oraz kompleksu rekreacyjno-sportowego.

5.2. Działka nr 742/20 została wydzielona na powiększenie gminnej drogi publicznej Nr K540330, przebiegającej po działce ewidencyjnej nr 777/1.

5.3. Działka nr 742/19, z którą bezpośrednio graniczą działki nr 742/5 i 742/13 została wydzielona   w celu zaprojektowania i urządzenia drogi, która w przyszłości będzie łączyć się z asfaltową drogę gminną Nr K540330.

5.4. Nieruchomość jest przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego i jest objęta wykazem nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dnia 7 stycznia 2019 r. (Zarządzenie Nr 24/19 Wójta Gminy Siepraw).

5.5. W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym w wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, ogłoszonym zarządzeniem Wójta Gminy Siepraw nr 24/19 z dnia 7 stycznia 2019 r., dotyczącym w/w nieruchomości, nie wpłynęły żadne wnioski od osób, którym przysługiwałoby  pierwszeństwo w jej nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.).. Wykaz tej nieruchomości podany został do publicznej wiadomości  w okresie od dnia 14 lutego 2019 r. do dnia 7 marca  2019 r.

5.6. Gmina Siepraw jest właścicielem działek 742/5,742/6,742/7 i 742/8 oraz współwłaścicielem działki 742/4 na podstawie umowy kupna sprzedaży warunkowej z dnia 28.03.2007 r. Rep. A nr 2046/07 oraz umowy przenoszącej własność z dnia 09.05.2007 r. Rep. A nr 3040/07, sporządzonych w Kancelarii Notarialnej w Myślenicach przed notariuszem Sławomirem Skibą.

5.7. W załączeniu mapa poglądowa działek 742/6, 742/7, 742/8, 742/13 oraz 742/3  i 742/4 w Sieprawiu.


6. Warunki przetargów i informacje wspólne dla przetargów wymienionych w pkt.1-4:

6.1. Wadium należy wnieść w terminie wyżej podanym, w formie pieniądza: przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Urzędu Gminy Siepraw Nr 59 8591 0007 0240 0000 0228 0006 w Krakowskim Banku Spółdzielczym w Sieprawiu, w taki sposób aby najpóźniej w dniu 18 czerwca 2019 r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Urzędu Gminy Siepraw, pod rygorem uznania, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony. Tytuł wpłaty wadium winien jednoznacznie wskazywać uczestnika przetargu oraz nieruchomość, której wpłata dotyczy. Decyduje data wpływu wadium na w/w konto.

6.2. Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu potwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu. Przed otwarciem przetargu, jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości. W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, a osoba prowadząca działalność gospodarczą zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

6.3. Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie podany osobie ustalonej, jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

6.4. Jeżeli osoba ustalona, jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy, w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, o którym mowa  w  pkt. 6.4. , Wójt Gminy Siepraw może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

6.5. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek.

6.6. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków wymagane jest przedłożenie pisemnego pełnomocnictwa drugiego małżonka lub oświadczenia, że będzie nabywał nieruchomość z majątku odrębnego.

6.7. Przy zakupie nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2278) wymagane jest zezwolenie wynikające z przepisów w/w ustawy.

6.8. Wpłacone wadium:

  •  Podlega zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości w przypadku wygrania przetargu,
  •     Ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy notarialnej.
  •     Zostaje zwrócone – uczestnikom, którzy przetargu nie wygrali.

6.9. Przetarg może być odwołany z ważnych powodów.

6.10.Cena nieruchomości ustalona w przetargu płatna jest w całości przed zawarciem umowy notarialnej. Decyduje data wpływu całej kwoty na konto Urzędu Gminy Siepraw w Krakowskim Banku Spółdzielczym w Sieprawiu. Nr 97 859 10007 0240 0000 0228 0001.

6.11.Nabywca ponosi koszty zawarcia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisu w księdze wieczystej.

6.12. Przetarg zostanie przeprowadzony na podstawie art. 38-41 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) oraz przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (t.j Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).

6.13.Szczegółowych informacji dotyczących przetargów udziela Stanowisko ds. Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Siepraw, 32-447 Siepraw,  ul. Kawęciny 30, pokój 15, e-mail: eczernecka@siepraw.pl, bcho@siepraw.pl, tel.  12 37 21 817, w godzinach pracy Urzędu.

6.14.Treść niniejszego ogłoszenia jest podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Siepraw oraz opublikowana na stronie internetowej Gminy Siepraw www.siepraw.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Siepraw.

6.15. Wyciąg z ogłoszenia zostanie podany w prasie w Gazecie Nasz Dziennik w dniu 16 maja 2019 r.