Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały w przedmiocie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Siepraw na okres od dnia 1 września 2019 roku.


Wójt Gminy Siepraw działając na podstawie uchwały Nr XLVIII/336/10 Rady Gminy Siepraw z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych (Dz. Urz. Woj. Mał. Nr 621 poz. 5011) zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Gminy Siepraw w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Siepraw na okres od dnia 1 września 2019 roku. 

Konsultacje będą prowadzone w formie przyjmowania pisemnych uwag i opinii, które należy przesłać elektronicznie na adres e-mail: gmina@siepraw.pl lub składać w Urzędzie Gminy Siepraw, adres: Siepraw ul Kawęciny Nr 30, na dzienniku podawczym lub przesłać drogą pocztową, okresie od dnia 3 kwietnia 2019 roku do dnia  16 kwietnia 2019 roku (liczy się data wpływu do Urzędu Gminy Siepraw).

Projekt uchwały w sprawie w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Siepraw na okres od dnia 1 września 2019 roku, stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.